zwiń
Pomor.2011.130.2574 w/s : podziału Gminy Kolbudy na stałe obwody... Wersja od: 2011-08-30

UCHWAŁA Nr XI/79/2011

RADA GMINY KOLBUDY

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: podziału Gminy Kolbudy na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 §2 w związku z art.17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§1. 1. Na podstawie wniosku Wójta Gminy Kolbudy, tworzy się sześć stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Kolbudy.

2. Granice, numery obwodów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała:

1) nr XXXIV/297/2006 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib Obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kolbudy;

2) nr XXV/199/2009 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kolbudy.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach.

§4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2011

Rada Gminy Kolbudy

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE GMINY KOLBUDY

Numer obwodu Opis granic obwodu głosowania Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej
1

Kolbudy-ulice: Borowikowa, Dworcowa, Gen. Józefa Wybickiego (od nr 1 do nr 13 i od 2 do 34), Górna, Krótka, Laurowa, Lawendowa, Leśna, Macierzanki, Miętowa, Młyńska, Modrzewiowa, Mostowa, Na Skarpie, Na Wzgórzu, Nowińska, Opieńkowa, Osiedle Leśników, Plac Kaszubski, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa, Raduńska, Reknicka, Sobótki, Staromłyńska, Szafranowa, Świerkowa, Topolowa, Truflowa, Truskawkowa, Trzy Dęby, Tysiąclecia, Widokowa, Wyżynna. Sołectwa : Babidół-Nowiny.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Kolbudach (dawny GOK) ul. Staromłyńska 1, Kolbudy
2

Kolbudy – ulice: Adama Ważnego, Boczna, Edmunda Nagórskiego, Gen. Józefa Wybickiego (od nr 15 do nr 45 i od 36 do 58), Łukowa, Na Piaskach, Osiedlowa, Prof.Bronisława Bukowskiego, Przedszkolna, Skrzatów, Spacerowa, Tartaczna, Ukośna, Wędkarska, Wojska Polskiego.

Sołectwa: Lublewo Gdańskie, Bielkowo

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach ul. Gen. Józefa Wybickiego 33, Kolbudy
3 Sołectwa: Bielkówko, Pręgowo, Ostróżki, Lisewiec, Buszkowy Szkoła Podstawowa w Pręgowie ul. Brzozowa 1, Pręgowo
4 Sołectwa: Otomin, Bąkowo, Jankowo Gdańskie Przedszkole w Bąkowie ul. Gen. Józefa Wybickiego 1, Bąkowo
5 Sołectwa: Kowale Dom Kultury w Kowalach ul. Glazurowa 1, Kowale
6

Sołectwa: Czapielsk, Łapino

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Kolbudach (dawny GOK) ul. Staromłyńska 1, Kolbudy